Vrijwilligers en Commissies

Vrijwilligers

Een volkstuin is een echte vrijwilligersorganisatie en kan alleen maar bestaan wanneer de leden beschikbaar zijn voor extra werkzaamheden. Van onze leden wordt deze extra inzet nadrukkelijk gevraagd. Het bestuur hoopt dat de tuinders proberen om in hun drukke agenda’s nog wat tijd in te ruimen voor de vereniging. Het doen van vrijwilligerswerk is ook een leuke manier om andere tuinders van onze vereniging te ontmoeten en te leren kennen.

We maken geen volledige opsomming, maar het gaat om zaken als het bemensen van de commissies en het bestuur, het verzorgen van vijver en volière, het beheren van de website en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ook zijn er vrijwilligers die minder zichtbaar zijn, maar die anderen helpen in de tuin of met de infrastructuur en die incidenteel met elkaar b.v. een huisje van de vereniging afbreken of opruimen. Ook zijn er leden die zeer regelmatig een ronde lopen om het vuil te verwijderen in en om het complex.

Hulde aan iedereen die zich nu inzet en een oproep aan de andere leden om ook een steentje bij te dragen.

Onze vereniging kent een aantal commissies, te weten:

  • De Onderhoudscommissie (OC). Deze commissie verzorgt het onderhoud aan de algemene begroeiing. Zij regelt en begeleidt de zaterdagse tuinbeurten.
  • De Kascontrole Commissie (KCC). Deze commissie wordt jaarlijks aangesteld door de Algemene Ledenvergadering en controleert de jaarrekening en de boekhouding
  • De Raad van Advies Raad (RA) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.
  • De Activiteiten Commissie (AC) zorgt voor de inhoud van het verenigingsleven door het organiseren van diverse activiteiten, zoals de seizoensopening, klaverjassen, plantjesmarkt e.d.
  • De Kantine Commissie (KC) zorgt voor het beheer van ons clubhuis.
  • De Winkel Commissie (WiC) zorgt voor het runnen van onze winkel, zoals de inkoop en de verkoop van plantjes, zaden, aarde en gas. Ook voor het huren van de aanhanger aan onze leden kunt u hier terecht.