Bouwaanvraag

Bouwaanvraag

Als je in Rotterdam een volkstuin hebt en je wilt daarop bouwen heb je nodig: 

 1. Een bouwaanvraag. Het formulier voor een bouwaanvraag kun je hier downloaden van de site van het Omgevingsloket.
  Meer informatie over bouwvoorschriften kan je vinden door op de volgende link te klikken Handleiding-bouwen.pdf .  
 2. Schriftelijke toestemming van het verenigingsbestuur. 

Log voor de bouwaanvraag in met je DigiD. Let er wel op dat je aanvraag ook voldoet aan de regels van je vereniging. Alleen een omgevingsvergunning/bouwvergunning is niet voldoende om te mogen bouwen. Je moet ook schriftelijk toestemming van het verenigingsbestuur hebben. Pas dan mag je met de bouw starten.

Hieronder een paragraaf uit het Huishoudelijk Reglement van VTV Ons Belang over dit onderwerp.

Op een tuin hoort doorgaans een huisje, een opberghok voor tuinmeubels of gereedschap en eventueel een kas. Veel mensen vinden het ook plezierig om iets van een tuinafscheiding te hebben om kinderen en dieren binnen te houden. Voor het behoud van het aanzien van het volkstuinpark en het behoud van de brandveiligheid en sociale veiligheid zijn een aantal regels en richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op het bestemmingsplan en de kwaliteitseisen, maar vervangen deze niet. Voor het plaatsen van tuinhuisjes etc. is, voor er een vergunningaanvraag kan worden ingediend, altijd toestemming van het bestuur van de tuinvereniging noodzakelijk. 

De afdeling BOWOTO van de gemeente neemt verzoeken, als een toestemming ontbreekt, niet in behandeling. Voor verblijfstuinen gelden de volgende, publiekrechtelijke eisen ten aanzien van de inrichting. Deze eisen volgen uit het bestemmingsplan: 

Verblijfstuinen  

Een perceel (individuele tuin) op een verblijfstuincomplex mag ten hoogste 20% worden bebouwd, met dien verstande dat per perceel:

 1. één tuinhuisje met een bruto oppervlak van maximaal 25 m² mag worden gebouwd.
 2. een tuinhuisje mag aan één zijde worden voorzien van een (vaste) luifel met een maximale diepte van 2,4 meter.
 3. een berging met een bruto oppervlak van maximaal 5 m² mag worden gebouwd.
 4. een kweekkas met een bruto oppervlak van maximaal 20 m² mag worden gebouwd, met dien verstande dat indien er op een volkstuinperceel zowel een tuinhuisje als een kweekkas aanwezig is, de oppervlak van een kweekkas niet meer dan 12 m² bedragen.
 5. de hoogte van de overige gebouwen niet meer dan 3,.5 meter mag bedragen.
 6. de afstand van een opstal – met uitzondering van een berging of kweekkas tot de erfscheiding c.q. de weg – tenminste 2,5 meter dient te bedragen. 
 7. de afstand tussen de opstallen onderling – voor zover niet aaneen gebouwd en met uitzondering van bergingen en kweekkassen – tenminste 5 meter dient te bedragen.
 8. de afstand van een kweekkas en/of bergloodsje tot de grens van de volkstuin dan wel tot het volkstuinhuisje op die volkstuin mag niet minder dan 0.50 m bedragen.
 9. de afstand van een bouwwerk tot de beschoeiing van een sloot mag niet minder dan 2,50 m bedragen.
 10. langs de beschoeiing moet een strook van minimaal 0,80 m vrij blijven van bomen/struiken en niet natuurlijke verhardingen. 
 11. per tuin mag maximaal 15% van de oppervlakte worden bedekt met (half) verhardingsmaterialen. 
 12. een tuinhuisje met eventuele serre, luifel, windschermen en bergloods of gereedschapskist alsmede een kweekkas mag slechts worden gebouwd in de achterste helft van de tuin, gerekend van het pad, waaraan deze gelegen is. Bij uitzondering mag van deze regel afgeweken worden als de tuin een te geringe breedte heeft om deze drie delen naast elkaar te plaatsen. (Als wordt gekozen voor een afwijkende plaats (b.v. voorste helft van de tuin) dient te allen tijden de toestemming te zijn verkregen van Verhuurder en mag het totale aanzicht van het complex niet worden geschaad).
 13. een zwembad in een tuin aan te leggen of te hebben met uitzondering van opblaasbare kinderbadjes waarvan de maximale omvang door Huurder mag worden bepaald.
 14. een trampoline in een tuin te graven. Mobiele trampolines zijn toegestaan. De maximale omvang mag door Huurder worden bepaald
 15. Erfafscheidingen mogen uitsluitend van natuurlijke materialen zijn zoals heggen, hagen,
  wilgentenen etc. etc. zulks ter beoordeling van Huurder.
 16. De erfscheiding mag aan de achterzijde en ter hoogte van het volkstuinhuisje maximaal
  1,80 m bedragen en verder niet meer dan 1.20 m.

Nutstuinen

 1. Op een als nutstuin aangemerkte volkstuin mag de maximale bebouwing (kweekkas,
  broeikas, berging/gereedschapskist) 15% van de oppervlakte van de tuin zijn, met een
  maximum van 35 m². Hierbij is een maximum gesteld van 8% en 20 m² voor een kweekkas,
  6% en 15 m² voor een broeibak en 5% en 5 m² voor een berging/gereedschapskist.
 2. Langs een beschoeiing moet een strook van minimaal 0,80 m vrij blijven van bomen/struiken
  en niet natuurlijke verhardingen.
 3. De afstand van een kweekkas, berging/gereedschapskist tot de beschoeiing van een sloot
  mag niet minder dan 2,50 m bedragen.
 4. De bouwhoogte van een verenigingsgebouw niet meer dan 6 meter mag bedragen.